เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี >> กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
Email This Print This     
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย
  PDF
1. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
3. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง