เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> การกำกับดูแลกิจการที่ดี >> คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
Email This Print This     
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการบรรษัทภิบาล
3
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล
4
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการบรรษัทภิบาล และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 มีมติกำหนดขอบเขตและอำนาจของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ดังนี้

  1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
  2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากลและ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ
  4. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้คณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรายงานผลการกำกับดูแลกิจการที่ ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
  5. มีอำนาจในการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท