การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี จำนวนหุ้นที่ถือ ณ สิ้นปี จำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายระหว่างปี สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
1
ดร.ทนง พิทยะ ประธานกรรมการ 342,500 342,500 - 0.0085
2
นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ กรรมการ 1,100,000 1,100,000 - 0.0275
3
นางสายเกษม ตรีวิศวเวทย์ คู่สมรส 100,000 100,000 - 0.0025
4
นายณรงค์ แสงสุริยะ* กรรมการ 100 100 - 0.0000
5
นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล กรรมการ - - - -
6
นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว กรรมการอิสระ 1,000,000 1,000,000 - 0.0250
7
นายไพรัช เมฆอาภรณ์ กรรมการอิสระ - - - -
8
นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ กรรมการอิสระ   - - -
9
นายสุวิช พึ่งเจริญ กรรมการ - - - -
10
นางวรรณา พึ่งเจริญ คู่สมรส 300,000 300,000 - 0.0075
11
ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการ 2,860,100 1,000,100 (1,860,000) 0.0250
12
นายโทโมอะกิ มัทซึโมโตะ กรรมการ - - - -
13
นายยาสุทากะ ซูซูกิ กรรมการ - - - -
14
นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ - - - -
15
นายธนัช ศิริเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ - - - -
16
นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร - - - -
17
นางสาวสุดารัตน์ เจียมจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร - - - -
18
นางสาวปทิดา ไชยเสน** ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคลและธุรการ 375,000 18,000 (357,000) 0.0004
19
นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน - - - -
20
นายหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 400 400 - 0.00001
21
นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ - - - -
22
นายพิพัฒน์ คติกุล รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง - - - -

* ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559

** ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559