รายงานการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็ม

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการธุรกิจโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งการกำกับดูแลที่ดีจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งทางการเงิน การลงทุนและเกิดความสามารถในการแข่งขัน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัท จดทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลให้การกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม


การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยยึดหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ทั้งนี้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลจะมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งด้าน การกำหนดนโยบายที่ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน การรักษาความเชื่อมั่นของสาธารณชน การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ การสร้างเสริมขวัญและกำลังใจของพนักงาน รวมทั้งความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น โดยได้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังปรากฏในโครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ