สัญลักษณ์
ชื่อหุ้นกู้
มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย
อายุหุ้นกู้
วันที่ออก
วันที่ครบกำหนด
TTW192A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
1,500
4.40%
7 ปี
22 ก.พ. 2555
22 ก.พ. 2562
TTW222A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
2,000
4.60%
10 ปี
22 ก.พ. 2555
22 ก.พ. 2565
TTW182A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
1,000
3.06%
3 ปี
6 ก.พ. 2558
6 ก.พ. 2561
TTW202A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
500
3.37%
5 ปี
6 ก.พ. 2558
6 ก.พ. 2563
TTW255A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
1,400
3.98%
10 ปี
21 พ.ค. 2558
21 พ.ค. 2568

หมายเหตุ: บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

TTW192A: หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562
อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Public Offering
วันที่ออก 22 ก.พ. 2555
กำหนดไถ่ถอน 22 ก.พ. 2562
อายุหุ้นกู้ 7 ปี
มูลค่า 1,500 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 4.40%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้  
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  กลับสู่ด้านบน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
  เบอร์ Call Center
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1551
  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 02-663-6555
  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด 02-217-8888 ต่อ 5740, 5828, 5721

   

  TTW222A: หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
  วิธีการออก Public Offering
  วันที่ออก 22 ก.พ. 2555
  กำหนดไถ่ถอน 22 ก.พ. 2565
  อายุหุ้นกู้ 10 ปี
  มูลค่า 2,000 ล้านบาท
  มูลค่า Par 1,000 บาท
  ประเภทดอกเบี้ย คงที่
  อัตราดอกเบี้ย 4.60%
  วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  นายทะเบียนหุ้นกู้  
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  กลับสู่ด้านบน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
  เบอร์ Call Center
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1551
  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด 02-663-6555
  บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด 02-217-8888 ต่อ 5740, 5828, 5721

   

  TTW182A: หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
  วิธีการออก Public Offering
  วันที่ออก 6 ก.พ. 2558
  กำหนดไถ่ถอน 6 ก.พ. 2561
  อายุหุ้นกู้ 3 ปี
  มูลค่า 1,000 ล้านบาท
  มูลค่า Par 1,000 บาท
  ประเภทดอกเบี้ย คงที่
  อัตราดอกเบี้ย 3.06%
  วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
  กลับสู่ด้านบน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
  เบอร์ Call Center
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1551
  บมจ. ธนาคารทหารไทย 1558

   

  TTW202A: หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
  วิธีการออก Public Offering
  วันที่ออก 6 ก.พ. 2558
  กำหนดไถ่ถอน 6 ก.พ. 2563
  อายุหุ้นกู้ 5 ปี
  มูลค่า 500 ล้านบาท
  มูลค่า Par 1,000 บาท
  ประเภทดอกเบี้ย คงที่
  อัตราดอกเบี้ย 3.37%
  วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  กลับสู่ด้านบน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
  เบอร์ Call Center
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1551
  บมจ. ธนาคารทหารไทย 1558

   

  TTW225A: หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
  อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
  วิธีการออก Private Placement
  วันที่ออก 21 พ.ค. 2558
  กำหนดไถ่ถอน 21 พ.ค. 2568
  อายุหุ้นกู้ 10 ปี
  มูลค่า 1,400 ล้านบาท
  มูลค่า Par 1,000 บาท
  ประเภทดอกเบี้ย คงที่
  อัตราดอกเบี้ย 3.98%
  วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  กลับสู่ด้านบน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
  เบอร์ Call Center
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย 1551
  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 02-8888888