เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญ >> เงินปันผล
Email This Print This     
เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

เงินปันผล
จากผลประกอบการ
วันที่จ่าย เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) รวมเป็นเงินจ่ายปันผล (ล้านบาท) กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท) จ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่
ในปี เดือน
2550
มกราคม - ธันวาคม
25 ธันวาคม 2551
0.15
598.50
920.05
21 พฤศจิกายน 2551
2551
มกราคม - ธันวาคม
30 เมษายน2552
0.20
798.00
1,358.41
13 มีนาคม 2552
2552
มกราคม - มิถุนายน
10 กันยายน 2552
0.11
438.90
703.87
28 สิงหาคม 2552
กรกฎาคม - ธันวาคม
26 เมษายน2553
0.17
678.30
889.76
23 กุมภาพันธ์ 2553
2553
มกราคม - มิถุนายน
27 สิงหาคม 2553
0.15
598.50
1,057.49
16 สิงหาคม 2553
กรกฎาคม - ธันวาคม
21 มีนาคม 2554
0.20
798.00
1,005.40
16 กุมภาพันธ์ 2554
2554
มกราคม - มิถุนายน
26 สิงหาคม 2554
0.15
598.50
1,057.41
16 สิงหาคม 2554
กรกฎาคม - ธันวาคม
28 มีนาคม 2555
0.25
997.50
1,055.56
14 กุมภาพันธ์ 2555
2555
มกราคม - มิถุนายน
23 สิงหาคม 2555
0.22
877.80
1,233.35
10 สิงหาคม 2555
กรกฎาคม - ธันวาคม
29 มีนาคม 2556
0.30
1,197.00
1,187.70
14 กุมภาพันธ์ 2556
2556
มกราคม - มิถุนายน
23 สิงหาคม 2556
0.25
977.50
1,396.22
13 สิงหาคม 2556
กรกฎาคม - ธันวาคม
21 มีนาคม 2557
0.35
1,396.50
1,177.50
11 กุมภาพันธ์ 2557
2557
มกราคม - มิถุนายน
12 กันยายน 2557
0.30
1,197.00
1,367.34
29 สิงหาคม 2557
กรกฎาคม – ธันวาคม
10 เมษายน2558
0.35
1,396.50
1,057.35
5 มีนาคม 2558
2558
มกราคม - มิถุนายน
8 กันยายน 2558
0.30
1,197.00
1,057.10
25 สิงหาคม 2558
กรกฎาคม - ธันวาคม
25 เมษายน 2559
0.30
1,197.00
2,698.00
11 มีนาคม 2559
2559
มกราคม - มิถุนายน
9 กันยายน 2559
0.30
1,197.00
1,053.40
25 สิงหาคม 2559
กรกฎาคม - ธันวาคม
4 พฤษภาคม 2560
0.30
1,197.00
2,475.56
16 มีนาคม 2560
2560
มกราคม - มิถุนายน
12 กันยายน 2560
0.30
1,197.00
1,251.40
30 สิงหาคม 2560