(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 2558 2557 2559 2558 2557
สินทรัพย์รวม 25,765 26,644 24,627 24,370 25,361 23,470
หนี้สินรวม 14,230 15,214 13,238 14,061 15,049 13,021
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,535 11,430 11,389 10,309 10,312 10,449
รายได้จากการขายน้ำประปา 5,270 5,324 5,272 3,624 3,647 3,617
รายได้จากการบริการ 109 106 111 37 36 37
รายได้รวม 5,499 5,574 5,622 4,625 4,631 4,683
ต้นทุนขายและบริการ 1,497 1,510 1,535 904 889 912
ค่าใช้จ่ายบริหาร 244 305 249 196 257 198
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 433 550 566 433 549 565
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 607 378 157 435 215 1
กำไรขั้นต้น 3,882 3,920 3,848 2,756 2,794 2,742
กำไรสุทธิของบริษัทฯ 2,476 2,681 2,972 2,391 2,456 2,742
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 2.89 2.86 2.85 2.58 2.58 2.62
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.62 0.67 0.74 0.60 0.62 0.69


อัตราส่วนทางการเงิน
รายการ งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559 2558 2557 2559 2558 2557
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร            
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 72.16 72.19 71.48 75.29 75.85 75.05
อัตรากำไรสุทธิ (%) 46.02 49.37 55.21 65.33 66.69 75.06
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 21.64 23.57 26.62 23.20 23.66 26.43
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน            
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 9.45 10.46 12.10 9.62 10.06 11.64
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 19.63 23.45 26.33 24.15 28.39 32.48
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน            
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.23 1.33 1.16 1.36 1.46 1.25
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 96.70 96.76 87.26 100.10 105.60 94.57