ในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา กระบวนการและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะการดำเนินการด้านการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0”

การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม2559 นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจของปวงชนชาวไทยมากล้นสุดที่จะหาสิ่งใดมาเทียบได้ ด้วยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยมายาวนานถึง 70 ปี พระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้แก่คนไทยทุกหมู่เหล่าได้พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างทั่วถึง

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ขอปวารณาและน้อมนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาปฏิบัติและปรับใช้เพื่อให้เป็น ไปตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไป

ในปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งของความผันผวนของเศรษฐกิจไทยที่มีผลกระทบจากความซบเซาของเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ สังคมของบริษัทฯ และพันธสัญญาที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับได้ส่งผลต่อการยอมรับจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social Governance หรือ ESG) ในกลุ่มทรัพยากรที่สะท้อนถึงการพัฒนาระดับการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุม ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับ ดูแลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2559 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคะแนนระดับ “ดีมาก” พร้อมทั้งบริษัทฯ ได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตลอดจนได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment: THSI) เพื่อเข้าชิงรางวัล SET Sustainability Awards ซึ่งการประเมินครอบคลุมความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม การได้รับ รางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2016 ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค และสุดท้าย บริษัทฯ ได้รับ ทบทวนอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ให้อยู่ในระดับ AA- (Double A Minus) ด้วย แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” ผลและการประเมินทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งตอกย้ำภาพลักษณ์และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างแท้จริง

ในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการผลิต โดยเฉพาะการดำเนินการ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ Value-based economy

ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการ บริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความทุ่มเท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และ ชุมชน ที่กรุณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน และสังคม รวมทั้งร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนสืบไป

 

(ดร. ทนง พิทยะ)
ประธานกรรมการบริษัท