บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (ทีทีดับบลิว) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (West Bangkok) ครอบคลุม 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล และจังหวัดสมุทรสาคร ในเขต 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสาคร และอำเภอกระทุ่มแบน บริษัทฯ มีโรงผลิตน้ำประปาที่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีกำลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในเดือนกรกฎาคม 2560 โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ที่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จะแล้วเสร็จ ทำให้มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 นี้สามารถรองรับการขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 400,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน เนื่องจากมีการก่อสร้างงานโครงสร้างเพื่อรองรับไว้แล้ว

ในปี 2559 ทีทีดับบลิว มียอดจ่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้นจำนวน 138.4 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมียอดจำหน่ายน้ำสะสม นับตั้งแต่จ่ายน้ำวันแรกจนถึงสิ้น 2559 รวมทั้งสิ้น 1,424.7 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ทีทีดับบลิว ยังมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการเข้าซื้อสิทธิในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนเข้าไปลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการดังนี้คือ

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด

บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (ประปาปทุม) เป็นบริษัทย่อยของทีทีดับบลิว โดยทีทีดับบลิวถือหุ้นในประปาปทุม ร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท ประปาปทุมประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ให้กับ กปภ. ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิตนับตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีกำลังการผลิตสูงสุด 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในปี 2559 ประปาปทุมมียอดจ่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ทั้งสิ้น 131.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และ มียอดจำหน่ายน้ำสะสมนับตั้งแต่จ่ายน้ำวันแรกจนถึงสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,857.0 ล้านลูกบาศก์เมตร

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นคือ ทีทีดับบลิว ถือหุ้น ร้อยละ 68 และประปาปทุม ถือหุ้นร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและ ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับทีทีดับบลิวและประปาปทุมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ TWO ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในด้านการให้บริการ เดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต และมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 ในด้านการจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อประกันคุณภาพด้านการควบคุมการตรวจสอบและ ความมีประสิทธิภาพการดำเนินงาน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

ทีทีดับบลิว ได้เข้าซื้อสิทธิในการผลิตน้ำประปาและ การบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (BIE) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีกำลัง การผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถทำการบำบัดน้ำเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อวัน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ BIE ทำการย้ายสถานีสูบน้ำดิบจากที่เดิม (บริเวณ คลองวัว ส่วนแยกแม่น้ำเจ้าพระยา) มายังบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เพื่อความมีเสถียรภาพของคุณภาพและปริมาณน้ำดิบ กำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2560

ในปี 2559 BIE มียอดจ่ายน้ำประปาทั้งสิ้น 7.8 ล้านลูกบาศก์เมตรและมียอดจ่ายน้ำสะสมนับตั้งแต่วันแรก ที่เข้าดำเนินกิจการจนถึงสิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 41.6 ล้านลูกบาศก์เมตร การดำเนินการเข้าซื้อสิทธิใน BIE เพื่อ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรและยังเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ในการที่จะเป็นผู้ให้บริการโดยตรงกับลูกค้า เพื่อปูทางไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นบริษัทชั้นนำ ของประเทศ ในการดำเนินธุรกิจน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”

“เป็นบริษัทชั้นนำ ของประเทศ ในการดำเนินธุรกิจน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม”.

บริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดให้แก่ กปภ. โดยได้ผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ กปภ. รวมเป็นจำนวน 269.8 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดรวมการจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ. ทั้งประเทศ หรือร้อยละ 65 ของยอดรวมการผลิตน้ำประปาของผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนทั้งหมดที่จำหน่ายน้ำประปาให้ กปภ.

การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น

ในปี 2554 TTW ได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (CKP) ซึ่งเป็น Holding Company ที่เข้าลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดย CKP มีการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 3 กลุ่มธุรกิจ คือ
  1. ธุรกิจโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่ บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด (SEAN) และบริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (XPCL)
  2. ธุรกิจโครงการไฟฟ้าระบบ Cogeneration ได้แก่ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (BIC)
  3. ธุรกิจโครงการไฟฟ้า พลังแสงอาทิตย์ ได้แก่ บริษัท บางเขนชัย จำกัด (BKC) บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จำกัด (CRS) และบริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด (NRS)

ปัจจุบัน TTW ถือหุ้น CKP ในสัดส่วนร้อยละ 25.31 ของทุนจดทะเบียน 9,240 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นรวม 4,228 ล้านบาท