ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้


(1) ส่วนกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ สังกัดฝ่ายกิจการองค์กร