สินทรัพย์รวม

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

  2559 2558 2557
สินทรัพย์รวม 25,765 26,644 24,627
หนี้สินรวม 14,230 15,214 13,238
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,535 11,430 11,389งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

  2559 2558 2557
สินทรัพย์รวม 24,370 25,361 23,470
หนี้สินรวม 14,061 15,049 13,021
ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,309 10,312 10,449

กำไรสุทธิของบริษัทฯ

งบการเงินรวม

(หน่วย : ล้านบาท)

  2559 2558 2557
กำไรสุทธิของบริษัทฯ 2,476 2,681 2,972
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 2.89 2.86 2.85
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.62 0.67 0.74งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย : ล้านบาท)

  2559 2558 2557
กำไรสุทธิของบริษัทฯ 2,391 2,456 2,742
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท/หุ้น) 2.58 2.58 2.62
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.60 0.62 0.69