คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ โดยมีนายเตชะพิทย์แสงสิงแก้วเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบนายไพรัช เมฆอาภรณ์ และนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยในรอบปี2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

  เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปี2559 มีความถูกต้อง ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน

  โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสพบว่าการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีการติดตามฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

 3. พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  3.1. คณะกรรมตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการซื้อขายที่ดินกับบริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด เพื่อรองรับการขยายโรงผลิตน้ำประปาในอนาคต โดยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2016 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายที่ดินจากบริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด เพื่อใช้ในการบริหารจัดการกำจัดกากตะกอน จากกระบวนการผลิตน้ำประปาและสามารถจัดสร้างถังเก็บน้ำประปาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งมูลค่าการซื้อขายที่ดินมีราคาที่เหมาะสม

  3.2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างการปรับปรุงสถานีเพิ่มแรงดันเป็นสถานีจ่ายน้ำ และงานตามเงื่อนไขในใบอนุญาตของหน่วยงานราชการโดยบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่4/2016 เพื่อดำเนินการโครงการ ดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

 4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการการให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชีการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

  ในปี2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5238 และ/หรือ นางสาวสุมาลีรี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การบัญชีการสอบบัญชีโดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบและนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ


(นายเตชะพิทย์ แสงสิงแก้ว)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ