2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561


2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 4 - ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และโบนัสกรรมการประจำปี 2559
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เอกสารแนบ 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
เอกสารแนบ 10 - แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559
เอกสารแนบ 11 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560


2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559
เอกสารแนบ 4 - ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และโบนัสกรรมการประจำปี 2558
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เอกสารแนบ 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และแบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
เอกสารแนบ 10 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559


2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เอกสารแนบ 3 - ประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558
เอกสารแนบ 4 - ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทเดี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 - แบบฟอร์มลงทะเบียน
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
เอกสารแนบ 10 - แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558


2557
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เอกสารแนบ 2 - รายละเอียดการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่สองเพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ สมุทรสาคร-นครปฐม ให้กับ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 - รายละเอียดการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง โครงการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ ปทุมธานี-รังสิต ให้กับบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด
เอกสารแนบ 4 - ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
เอกสารแนบ 5 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 - แบบฟอร์มลงทะเบียน
เอกสารแนบ 7 - เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 8 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค.)
เอกสารแนบ 9 - แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุม
สารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557
เอกสารแนบ 4 - ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และโบนัสกรรมการประจำปี 2556
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค
เอกสารแนบ 10 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า


2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
เอกสารแนบ 2 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
เอกสารแนบ 3 - รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2555
เอกสารแนบ 4 - ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุม
เอกสารแนบ 8 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 9 - แผนที่
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า


2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
เอกสารแนบ 2 - รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
เอกสารแนบ 3 - รายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2554
เอกสารแนบ 4 - ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และโบนัสกรรมการประจำปี 2554
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
เอกสารแนบ 8 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 9 - แผนที่
   
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า


2554
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
เอกสารแนบ 2 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เอกสารแนบ 3 - สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 4 - ความเห็นของทีปรึกษาทางการเงิน
เอกสารแนบ 5 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 - รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
เอกสารแนบ 8 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เอกสารแนบ 9 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
เอกสารแนบ 2 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เอกสารแนบ 3 - รายงานประจำปี 2553
เอกสารแนบ 4 - ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
เอกสารแนบ 6.1 - ร่างวัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขฉบับสมบูรณ์
เอกสารแนบ 6.2 - แสดงการเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ที่แก้ไข
เอกสารแนบ 7 - ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 - ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 10 - แผนที่


2553
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
เอกสารแนบ 2 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
เอกสารแนบ 3 - รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2552
เอกสารแนบ 4 - รายงานประจำปี 2552
เอกสารแนบ 5 - ประวัติผู้สอบบัญชี 2553
เอกสารแนบ 6 - ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 7 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 และโบนัสกรรมการประจำปี 2552
เอกสารแนบ 8 - ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 - ข้อมูลกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 10 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 11 - แผนที่


2552
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
เอกสารแนบ 2 - รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
เอกสารแนบ 3 - สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 4 - ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เอกสารแนบ 5 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
เอกสารแนบ 8 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เอกสารแนบ 9 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
เอกสารแนบ 2 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
เอกสารแนบ 3 - รายงานประจำปี 2551
เอกสารแนบ 4 - ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
เอกสารแนบ 5 - ประวัติบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 6 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 และโบนัสกรรมการประจำปี 2551
เอกสารแนบ 7 - ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 8 - ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
เอกสารแนบ 10 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม


2551
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2550
เอกสารแนบ 2 - สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เอกสารแนบ 3 - ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เอกสารแนบ 4 - ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 - ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 6 - ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม
เอกสารแนบ 7 - หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)
เอกสารแนบ 8 - ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระการประชุม
เอกสารแนบ 8 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เอกสารแนบ 2 - รายงานประจำปี
เอกสารแนบ 3 - ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
เอกสารแนบ 4 - ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 5 - ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2550
เอกสารแนบ 6 - นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ฉบับแก้ไข)
เอกสารแนบ 7 - หนังสือมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 8 - แผนที่แสดงสถานที่ประชุม


2550
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี