เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> ข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญ >> โครงสร้างผู้ถือหุ้น
Email This Print This     
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.97
2. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 776,096,900 19.45
3. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 158,797,144 3.98
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 146,036,600 3.66
6. นายมิน เธียรวร 70,000,000 1.75
7. AIA Company Limited- AIA D-PLUS 48,349,100 1.21
8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 38,000,000 0.95
9. AIA Company Limited-APEX 33,939,000 0.85
10. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 31,400,000 0.78
11. CIMB-PRINCIPAL ENERGY AND PETROCHEMICAL INDEX FUND 30,164,000 0.75
12. กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta 28,055,800 0.70
13. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25,749,400 0.64
14. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 21,558,324 0.54
15. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100 21,439,900 0.53
16. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 20,397,300 0.51
17. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 20,376,650 0.51