รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559ลำดับ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,036,500,000 25.97
2. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 776,096,900 19.45
3. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 774,077,400 19.40
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 158,797,144 3.98
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 146,036,600 3.66
6. นายมิน เธียรวร 70,000,000 1.75
7. AIA Company Limited- AIA D-PLUS 48,349,100 1.21
8. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 38,000,000 0.95
9. AIA Company Limited-APEX 33,939,000 0.85
10. นายไพศาล ชาติพิทักษ์ 31,400,000 0.78
11. CIMB-PRINCIPAL ENERGY AND PETROCHEMICAL INDEX FUND 30,164,000 0.75
12. กองทุนเปิด ธนชาต Prime Low Beta 28,055,800 0.70
13. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 25,749,400 0.64
14. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 21,558,324 0.54
15. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED A/C 5100 21,439,900 0.53
16. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 20,397,300 0.51
17. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 20,376,650 0.51