เราร่วมกันดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครงวงจร รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นการคืนสมดุลสู่วงจรน้ำ พร้อมนำผลประโยชน์สุงสุดสุ่ทุกคน อย่างเท่าเที่ยม
เราเริ่มการศึกษาโครงการด้านพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการขยายไปสุ่ธุรกิจพลังงานทางเลือกทุกประเภท เช่นพลังงานลม และพลังานทดแทนในรูปแบบต่างๆ
เราก้าวไปด้วยกัน มีจิตสำนึกร่วมกัน
พร้อมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทกคนในสังคม
ข้อมูลนักลงทุน >> รายงานประจำปี/แบบ 56-1 /รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน >> แบบ 56-1
Email This Print This     
แบบ 56-1
เลือกปี :  
2559
PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • สารบัญ
 • นโบบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
 • ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 • โครงสร้างการจัดการ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • รายการระหว่างกัน
 • ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
 • การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
  • เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ากำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (Compliance)
  • เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
  • เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
  2558
  PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • สารบัญ
 • นโบบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
 • ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 • โครงสร้างการจัดการ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • รายการระหว่างกัน
 • ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
 • การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
  • เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ากำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (Compliance)
  • เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
  2557
  PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ปกหน้า
 • นโบบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
 • ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 • โครงสร้างการจัดการ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • รายการระหว่างกัน
 • ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
 • การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
  • เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ากำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (Compliance)
  • เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
  2556
  PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ปกหน้า
 • นโบบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
 • ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
 • โครงสร้างการจัดการ
 • การกำกับดูแลกิจการ
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • รายการระหว่างกัน
 • ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
 • การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
 • การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
  • เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้ากำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท (Compliance)
  • เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
  • เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
  2555
  PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ปกหน้า
 • บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • โครงสร้างเงินทุน
 • การจัดการ
 • การควบคุมภายใน
 • รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
  2554
  PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ปกหน้า
 • บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • โครงสร้างเงินทุน
 • การจัดการ
 • การควบคุมภายใน
 • รายการระหว่างกัน
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
  • เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
  2553
  PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ปกหน้า
 • บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • โครงสร้างเงินทุน
 • การจัดการ
 • การควบคุมภายใน
 • รายการระหว่างกัน
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
  • เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
  2552
  PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
 • ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • โครงสร้างเงินทุน
 • การจัดการ
 • การควบคุมภายใน
 • รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  • เอกสารแนบ 3 อื่นๆ
  2551
  PDF
 • ดาวน์โหลดทั้งหมด
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
 • ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 • ปัจจัยความเสี่ยง
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 • การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
 • การวิจัยและพัฒนา
 • ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 • โครงการในอนาคต
 • ข้อพิพาททางกฎหมาย
 • โครงสร้างเงินทุน
 • การจัดการ
 • การควบคุมภายใน
 • รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 • ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 • ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • เอกสารแนบ 1 รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  • เอกสารแนบ 2 รายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
  • เอกสารแนบ 3 อื่นๆ